top of page

פיקוד העורף

מדיניות פיקוד העורף בנושא מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ

כחלק מאחריותו של פיקוד העורף בהגדרת כלים ואמצעי מיגון הנדרשים עבור אוכלוסיה אזרחית, קיימות גם הגדרות בנוגע לחשיבותן והתקנתן של מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ במקלטים וממדים.

ע"פ נוסח מתוקן בחוק התגוננות אזרחית משנת 1951 קיימת חובת התקנתן של מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ במקלטים וממ"דים המשרתים מבנים בהם אוכלוסיות חסרות ישע. לפי כך מחייבים מהנדסי פקע"ר שילובן והתקנתן של מערכות מיגון מסוג אוורור וסינון אוויר אב"כ בבתי חולים במחלקות פגים, בבתי אבות סיעודיים, בגנים ציבוריים ופרטיים וכן בשאר מקרים בהם מעורבת אוכלוסיה חסרת ישע.

מהנדסי פקע"ר מהווים חוליה מקשרת המגדירה את דרישות המערכת ומפרטיה ומאפייניה לבין מכון התקנים הבוחן ומאשר את המערכות לדרישות תקן ישראלי 4570 למערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ.

תיקון לחוק התגוננות אזרחית (1951) התקבל ב- 1995 כחלק מתפישת מיגון הלוקחת בחשבון איום ואפשרות שימוש בנשק בלתי קונבנציונאלי המצוי בזירה וכולל גם יכולות שיגור של טילים כימיים או ביולוגיים.

בבניינים או מגדלי משרדים ומגורים בהם מצויים ממ"קים  (מרחב מוסדי קומתי) מאפשרים מהנדסי פיקוד העורף הקטנת שטח הממ"ק ובתנאי שיותקנו בו מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ. יזמים המעורבים בתכנון ובניית פרויקטים אלו זכאים להקלה וצמצום שטח הממ"ק עד כ- 30% משטחו המתוכנן ע"פ תקן. הקלות אלו מדגימות את החשיבות שמקנות מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ במתן אפשרות לאכלס כמות גדולה של אנשים בשטח מוקטן שבו אין תחלופת אוויר.

כפועל יוצא של מדיניות זו "שודרגו" אמצעי המיגון העומדים לרשות אזרחים הנמצאים גרים או עובדים במגדלים בהם הותקנו מערכות סינון אויר אב"כ
 

bottom of page