top of page

דיור למשתכן ודירה להשכיר

פרויקטים של דיור למשתכן החל ממהדורה 8 כוללים במפרט המיזוג הכנות למזגנים עיליים בממ"ד. גם בפרויקטים אלו מצאו קבלנים ויזמים ששילוב התקן עומר מספק מענה פרקטי שחוסך בעלויות ומהווה הכנה תקנית לשילוב מזגן עתידי ע"י המשתכן .

bottom of page