omer2.png

התקן עומר ליציקה מתאים לקיר חוץ/פנים

איך זה עובד
סרטוני המחשה

01

הנחיות ביצוע בשלב תפסנות

02

הנחיות ביצוע העברת צנרת גז

03

הנחיות ביצוע בשלבי גמר, טיח שפכטל צבע

04

הוראות הפעלה בשעת חרום