top of page

פתרון לממ"ד קיים

פתרונות תקניים להתקנת מזגן עילי/מפוצל בממ"ד לאחר יציקה

בממדי״ם בהם לא הותקן התקן עומר בעת היציקה ניתן להתקין מזגן עילי/מפוצל בהתאם לתקן פיקוד העורף בעזרת סדרת המוצרים הבאים:

SA8.png

SAT 8" OMMER

מיועד ליישום על גבי צינור אוורור "8 תקני

SA4.png

SAT 4" OMMER

מיועד ליישום על גבי בצינור אוורור 4" תקני

3INC.png

SA 3" OMMER

לקדח 67 מ"מ מתאים לקיר פנים וחוץ

bottom of page